Nghệ thuật khắc tượng đá về các vị thần

0
479

Lokapala

Lokapala

Quan Yin

Quan Yin

Quan Yin Buddha

Quan Yin Buddha

Mahakala

Mahakala

Maitreya Buddha

Maitreya Buddha

Devata

Devata

Amitabha Buddha

Amitabha Buddha

Chimera

Chimera

Crowned Buddha

Crowned Buddha

Sleeping KuanYin

Sleeping KuanYin

Maitreya Buddha

Maitreya Buddha

Quanyin

Quanyin

Maitreya Buddha

Maitreya Buddha

Thousand Armed

Thousand Armed

Royal Ease Kuanyin

Royal Ease Kuanyin

                        

Cập nhật: 22/05/2006 Khoahoc.com.vn (Theo Buddhamuseum)