Máy Chủ – Server

0
442

Máy chủmáy phục vụ hay hệ thống cuối[cần dẫn nguồn] (tiếng Anh: server computerend system) là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.

Các loại máy chủ