Deepfake

0
445
Deepfake (một portmanteau của “deep learning” và “fake” trong tiếng Anh[1]) là một kỹ thuật cho tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nó được sử dụng để kết hợp và đặt chồng lên hình ảnh và video hiện hữu có lên hình ảnh hoặc video nguồn bằng cách sử dụng kỹ thuật machine learning được gọi là mạng đối nghịch chung.[2] Vì những khả năng này, deepfake đã được sử dụng để tạo ra video khiêu dâm người nổi tiếng hoặc trả thù khiêu dâm.[3] Deepfakes cũng có thể được sử dụng để tạo tin giả và các trò lừa bịp độc hại.[4][5]