Bảng Chiết tính Solar 3kW và Hòa vốn tiền điện sử dụng Điện lực 400kW (Trong 4 năm)

62